I ОБЩИ УСЛОВИЯ
  1. Настоящият текст съдържа Общи условия за използване на сайта www.ototon.bg. 
  2. Всички предоставени данни от КЛИЕНТА се съхраняват на сървъра на сайта и се използват единствено и само за нуждите на ТЪРГОВЕЦА.
II ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
  1. КЛИЕНТЪТ има право да изисква допълнителна информация или документация за продуктите, като тя следва да бъде изискана чрез изпращане на мейл до marketing@ototon.bg
III ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ototon.bg 
  1. ototon.bg има право по всяко време, без уведомяване на КЛИЕНТА, когато той ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ototon.bg да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.
  2. ototon.bg има право да събира и използва само за нуждите на сайта информация, отнасяща се до неговите КЛИЕНТИ
  3. Ототон ЕООД е собственик на цялото съдържание на Сайта, в това число и на на логото, корпоративните символи и изображения, и на търговските марки, видни на Сайта. Без изричното предварително писмено съгласие на Дружеството , нито една част от този Сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – не може да бъде копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, в каквато и да е медия или компютърна среда; целта на възпроизвеждането, разпространението или ползването е без значение. Материалите, публикувани и видни на Сайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативени актове, и всяка тяхна непозволена употреба ще бъде третирана като нарушение на авторско право, на права върху търговски марки или на съответните други нормативни разпоредби.
VII. ЛИЧНИ ДАННИ
  • ototon.bg гарантира конфиденциалността на предоставените от КЛИЕНТА данни в сайта и се задължава да не ги предоставя на трети лица с изключение при поискване от законодателните органи на РБ.